Prof. Jan Szmidt obejmuje drugą kadencję Rektora Politechniki Warszawskiej

prof. Jan Szmidt/fot. BPI PW

16 marca 2016 r. poznaliśmy wyniki wyborów na Rektora PW, który przez kolejne cztery lata (2016-2020) będzie sprawował tę funkcję. Kolegium elektorów w zdecydowanej większości zagłosowało za kandydaturą prof. Jana Szmidta.

Profesor Jan Szmidt był jedynym kandydatem, ubiegającym się o stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej. 11 marca na otwartym spotkaniu wyborczym zorganizowanym w Małej Auli PW przedstawił swoje dokonania na tle mijającej kadencji 2012-2016. Podkreślił, że Uczelnia powinna mieć charakter uniwersytetu badawczego, który będzie kontynuował podjęte w ubiegłych latach zobowiązania. - Warunkiem skutecznej realizacji wymienionych zadań jest przekonanie nas wszystkich o ich niezbędności dla pomyślnego rozwoju naszej Uczelni - napisał prof. Jan Szmidt w swoim programie wyborczym.

Spotkanie wyborcze prof. Jana Szmidta w Małej Auli PW/fot. Biuletyn PW

W planach na najbliższe lata Rektor wymienia m.in.:

  • efektywne wykorzystanie środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020;
  • racjonalne wykorzystanie zrealizowanych inwestycji i podjętych w ostatnich latach projektów badawczych i rozwojowych;
  • skuteczne wykorzystanie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego społeczności PW;
  • podjęcie realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego PW przy wykorzystaniu partnerstwa prywatno-publicznego;
  • wdrażanie systemów i narzędzi informatycznych i teleinformatycznych racjonalizujących organizację procesów badawczych, dydaktycznych i zarządczych na każdym etapie ich realizacji.

Pełeny program wyborczy prof. Jana Szmidta dostępny jest TUTAJ.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW przyjmuje gratulacje od pracowników Biura Rektora/fot. Biuletyn PW

Gratulacje od NSZZ Solidarność PW/fot. Biuletyn PW

W głosowaniu kolegium elektorów, wyłonionym ze społeczności akademickiej, prof. Jan Szmidt otrzymał 101 głosów. Na ogólną liczbę 125 elektorów - na posiedzeniu wyborczym obecnych było 121 elektorów - wszystkie oddane głosy były ważne.

Kadencja Rektora Politechniki Warszawskiej rozpoczyna się w 1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa. Jedna osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Zainteresowania badawcze profesora Jana Szmidta dotyczą głównie technik plazmowych na potrzeby wytwarzania cienkich warstw dielektrycznych i półprzewodnikowych oraz wykorzystywania plazmy w processingu struktur i przyrządów półprzewodnikowych. Specjalizuje się również w zagadnieniach dotyczących wytwarzania i wszechstronnej charakteryzacji struktur i przyrządów półprzewodnikowych głównie z udziałem szerokopasmowych półprzewodników tj. diamentu, GaN, SiC i grafenu. Potwierdza to szereg publikacji w znaczących czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej.

W dorobku naukowym prof. Jana Szmidta znajdują się m.in. cztery monografie, ponad 400 publikacji naukowych, rozprawy, książki, skrypty, artykuły i komunikaty naukowe, prace naukowo-badawcze. Jest współautorem lub autorem 12 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.