Biuro Rektora

Zakres zadań i kompetencje

Komórkami organizacyjnymi Biura Rektora są:

Biuro Rektora podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. ogólnych. 

Zarządzenie Rektora nr 92/2019 z dnia 4/12/2019
Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego PW