Rektor Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Zakres wyłącznej kompetencji Rektora obejmuje:

 • powoływanie i odwoływanie osób do pełnienia funkcji w PW, gdy wymaga tego Statut PW, powoływanie i odwoływanie komisji rektorskich oraz pełnomocników Rektora, a także określanie zakresu ich zadań, uprawnień i kompetencji;
 • wydawanie zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących Uczelni, z wyłączeniem aktów zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni i kanclerza;
 • udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Uczelni, w tym do zawierania umów i dokonywania innych czynności prawnych;
 • tworzenie, znoszenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • podejmowanie decyzji w sprawie rozdziału środków finansowych, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, w szczególności decyzji dotyczących środków stanowiących, zgodnie z właściwymi przepisami lub uchwałą Senatu PW, rezerwę Rektora, a także przekazywanie wydzielonych środków prorektorom na realizację zadań należących do ich kompetencji;
 • powierzanie i koordynację - w ramach funkcji przewodniczącego Senatu - realizacji przez komisje senackie zadań związanych z pracami Senatu;
 • zawieszanie uchwał Senatu oraz uchylanie decyzji dziekanów - sprzecznych z prawem lub Statutem PW albo naruszających ważny interes Uczelni;
 • współdziałanie z rektorami innych uczelni, w tym w ramach konferencji rektorów;
 • podejmowanie działań w zakresie określonym przez Statut w sprawach dotyczących nadawania tytułu doktorahonoris causa Politechniki Warszawskiej;
 • nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie i stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy dotyczącego stanowisk profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
 • zawieranie umów o współpracy Politechniki Warszawskiej z instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi;
 • ustalanie i korygowanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego;
 • podejmowanie, w zakresie określonym odrębnymi przepisami, decyzji w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich;
 • podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji organizacji studenckich, doktoranckich i pracowniczych;
 • podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia lub odrzucenia przez Uczelnię darowizny, zapisu lub spadku i nabycia lub zbycia przez Uczelnię składników mienia, w trybie określonym w Statucie PW;
 • sprawy amortyzacji oraz dysponowanie centralnym funduszem odpisów amortyzacyjnych.

Rektor reprezentuje Politechnikę Warszawską wobec polskich organów państwowych oraz przedstawicielstw państw obcych.

Więcej:

Kontakt

mgr Katarzyna Lubczyńska
Kierownik sekcji sekretariatu Rektora i Prorektorów,
Sekretariat Rektora

Gmach Główny, pok. 104
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7220
tel. miejski: 22 628 59 85
fax: 22 234 7204
e-mail: katarzyna.lubczynska@pw.edu.pl