Senat PW

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Politechniki Warszawskiej.

 • ustala główne kierunki działalności i zasady działania Politechniki Warszawskiej;
  • uchwala strategię rozwoju Uczelni opracowaną przez Rektora;
 • sprawuje nadzór nad działalnością Politechniki Warszawskiej i działalność tę ocenia;
 • ustala wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni określonych w § 5;
 • zatwierdza roczne sprawozdania Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej oraz ocenia działalność Rektora;
 • wyraża opinię w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej oraz filii i szkoły;
 • wyraża opinię społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej we wszystkich sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;
 • wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę podstawowej jednostki organizacyjnej albo członków Senatu, w liczbie 1/5 statutowego składu Senatu.

Skład:

 • Senat Politechniki Warszawskiej liczy 68 członków.
 • W skład Senatu wchodzą:
  • Rektor, jako przewodniczący;
  • prorektorzy;
  • dziekani oraz dyrektorzy kolegiów;
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego wybrani z ich grona w liczbie wynikającej z różnicy między ogólną liczbą członków Senatu, a sumą liczby członków Senatu,
  • dwunastu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
  • sześciu przedstawicieli pozostałych pracowników Uczelni wybranych z grona pracowników tej grupy pracujących w jednostkach organizacyjnych zatrudniających nauczycieli akademickich oraz z grona pozostałych pracowników tej grupy;
  • trzynastu przedstawicieli studentów wybranych z ich grona;
  • jeden przedstawiciel doktorantów wybrany z ich grona.

Zadania i kompetencje Senatu PW wraz z odniesieniami reguluje szczegółowo Dział III Statutu Politechniki Warszawskiej Obwieszczenie nr 1 /2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Politechniki Warszawskiej.

Organizacyjną i kancelaryjną obsługę Senatu Politechniki Warszawskiej zapewnia Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni.