Senat PW

 • uchwala Statut;
 • uchwala Regulamin studiów;
 • uchwala Strategię Uczelni i zatwierdza sprawozdania z jej realizacji;
 • powołuje i odwołuje członków Rady Uczelni;
 • opiniuje kandydatów na Rektora;
 • przeprowadza ocenę funkcjonowania Uczelni;
 • formułuje rekomendacje dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
 • nadaje stopnie naukowe;
 • nadaje tytuł doktora honoris causa;
 • ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne;
 • ustala programy studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;
 • ustala programy kształcenia w szkołach doktorskich;
 • określa sposób potwierdzania efektów uczenia się;
 • wskazuje kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
 • wykonuje zadania związane z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji  do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • dokonuje wykładni Statutu;
 • wyraża opinię wspólnoty Uczelni we wszystkich sprawach, którymi wspólnota ta jest zainteresowana;
 • wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Rektora;
 • opiniuje wnioski o odznaczenia i nagrody.
 • Senat Politechniki Warszawskiej liczy 58 członków.

W skład Senatu wchodzą:

 • Rektor, jako przewodniczący;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów lub profesorów uczelni albo posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie 30, z tym że do tej grupy wchodzą:

 - wybrani na wydziałach przedstawiciele, po jednym z każdego wydziału;

 - pozostali przedstawiciele tej grupy wybrani w ogólnouczelnianych wyborach pośrednich, tj. poprzez wybranych na wydziałach elektorów do wyboru senatorów, przedstawicieli profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych, w liczbie wynikającej z różnicy pomiędzy liczbą 30 a liczbą przedstawicieli, wybranych na wydziałach, po jednym z każdego wydziału;

 • dziesięciu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
 • pięciu przedstawicieli pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi wybranych z grona pracowników tej grupy zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych PW;
 • jedenastu przedstawicieli studentów wybranych z ich grona;
 • jeden przedstawiciel doktorantów wybrany z ich grona.

Zadania i kompetencje Senatu PW wraz z odniesieniami reguluje szczegółowo Dział III Statutu Politechniki Warszawskiej (załącznik do uchwały nr 362/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r.) 

Organizacyjną i kancelaryjną obsługę Senatu Politechniki Warszawskiej zapewnia Sekcja ds. Obsługi Senatu i Rady Uczelni.