Ustawa 2.0

w Politechnice Warszawskiej

List Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta do wspólnoty Uczelni. 

Pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej.

"[...] Ustawa 2.0.zintegrowała naukę i szkolnictwo wyższe w jeden system. W systemie tym, kryteriami pozycjonującymi uczelnie i kwalifikującymi je do odpowiednich grup o zróżnicowanym poziomie uprawnień, np. do tworzenia i prowadzenia kierunków studiów, czy nadawania stopni naukowych, jest poziom prowadzonych badań, co skutkuje otrzymaniem w procesie ewaluacji odpowiedniej kategorii naukowej.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 października br., ale proces jej wdrażania rozłożony został na 5 lat. W tym liście pragnę zasygnalizować Państwu główne zmiany bezpośrednio dotyczące Politechniki Warszawskiej oraz ich skutki dla funkcjonowania Uczelni w nadchodzącym roku akademickim, z uwzględnieniem szerszej perspektywy czasowej. [...]"